The
DURANGO & SILVERTON
NARROW GAUGE RAILROAD

Two Locomotives, Roundhouse